Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 Definities

1. Ingrid Rankenberg Fotografie, gevestigd te Bergharen, KvK-nummer 87478366, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe. 

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 

3. Opdracht; de dienst of het product die door de fotografe geleverd zal worden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en informatie op de website

1. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

2. De fotografe behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

3. De fotografe behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. 

4. Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de coorectheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website is geplaatst. 

 

Artikel 3 Aanbod

1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.

3. Alle door de fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen en vermeld. 

4. Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotografe. 

 

Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht 

1. Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dit geval gerechtigheid om de prijs zoals overeengekomen aan te passen. 

2. De fotografe kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotografe onaanvaardbaar maken. 

 

Artikel 5 De Opdracht

1. De fotografe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot. 

2. Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, harde wind) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant en wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing zoals verplaatsen. 

3. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotografe de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de shoot noodzakelijk zijn. 

4. De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

5. De fotografe bewerkt het beeld naar eigen creativiteit in kleur of zwart wit, tenzij vooraf nadrukkelijk anders is overeengekomen. De selectie van de te bewerken beelden wordt uitgevoerd door de fotografe. 

 

Artikel 6 De foto’s

1. Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd. 

2. De fotografe levert de foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. 

3. De fotografe levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant. 

4. De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

5. De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd. 

6. De fotografe bewaard de bewerkte foto’s tot 2 jaar na de fotoshoot. De klant is zelf verantwoordelijk om de foto’s na ontvangst op een goede manier op te slaan. Na verzending is de fotografe niet aansprakelijk voor eventueel verlies van de ontvangen beelden. 

 

Artikel 7 Betaling 

1. De fotografe zal na de reportage aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.

2. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotografe heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.

3. De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de klant. De klant maakt het bedrag over op de rekening van de fotografe. 

 

Artikel 8 Klachten 

1. Bij klachten dient er uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum contact met de fotografe te worden opgenomen. Fotografe streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op klachten te reageren.

2. Klachten die ontstaan tijdens de reportage dienen direct kenbaar te worden gemaakt zodat fotograaf de kans heeft deze direct op te lossen. 

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 9 Auteursrecht

1. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. 

2. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals portfolio, Social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 

3. Geeft de klant geen toestemming voor promotie doeleinden op internet en/of in drukwerk dan geeft de klant dit voor aanvang van de fotoshoot aan. 

4. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicaties op sociale media kanalen of elders op internet. 

5. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe. 

6. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder toestemming en naamsvermelding van de fotografe. 

 

Artikel 10 Privacy

1. Ingrid Rankenberg fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken. 

 

Artikel 11 Overige bepalingen

1. Tijdens een groot evenement of bruiloft gaan er meerdere personen op de foto. Bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord voor iedereen die op de foto graat.